A BME Szervezeti Felépítés és Működési Rend 21. §-a alapján a Szenátus 2006. szeptember 25-i ülésén 2.1., 2.2., 2.3. számú határozatával létrehozta a saját működésének segítésére, véleményező bizottságként az Oktatási Bizottságot.

1. §.

Az Oktatási Bizottság hatásköre, feladata

(1)    Az Oktatási Bizottság véleményezi a szakterületére eső szenátusi előterjesztéseket. Az előterjesztések véleményezését a Bizottság elnöke kezdeményezi, de a véleményezést a Bizottság bármely tagja kérheti, illetve véleményezésre a Bizottságot az Egyetem vezetői értekezlete is kérheti. A véleményezéskor a Bizottság módosító javaslattal is élhet. 

(2)    Az Oktatási Bizottság feladatát, hatáskörét, működési idejét a létrehozó szenátusi határozat rögzíti. 

(3)    A Szenátus Munkatervében rögzített témákon túl a Bizottság napirendre tűzhet olyan kérdéseket, problémákat, javaslatokat, amelyeket a tagok felvetése alapján a Bizottság elfogad. A felvetések elfogadására a tagok szavazatának 50 %-a szükséges. 

2. §.

Az Oktatási Bizottság elnöke, tagjai, meghívottak

(1)    Az Oktatási Bizottság tizenöt szavazati jogú tagból és további, nem szavazati jogú meghívottakból áll.

a.    Az Oktatási Bizottság elnökét, a Bizottság szavazati jogú tagját a Szenátus (szavazati jogú tagjai közül) választja.

b.    Az Oktatási Bizottság titkárát, a Bizottság szavazati jogú tagját az Egyetem Rektora bízza meg.

c.    Az Oktatási Bizottság további szavazati jogú tagjai: a szakterületért felelős nyolc oktatási dékánhelyettes, valamint a Hallgatói Önkormányzat által delegált 5 fő hallgató.

(2)    Az Oktatási Bizottság állandó meghívott tagja a Központi Tanulmányi Hivatal igazgatója.

(3)    Az Oktatási Bizottság ülésére meghívást kapnak a véleményezésre kerülő anyagok előterjesztői.

(4)    Az Oktatási Bizottság ülésein részt vesz a Bizottság titkári feladatait végző szervezeti egység ügyvivője is.

3. §. 

Az Oktatási Bizottság működési rendje

(1)    Az Oktatási Bizottság a Szenátus tanévi munkaterve alapján elkészített munkaterve szerint havonta egyszer, a Szenátus ülését megelőző héten ülésezik. A Bizottság ülése a rendszeres ülésen kívüli időpontra is összehívható. 

(2)    Az ülést az Oktatási Bizottság elnöke, távollétében a Bizottság titkára hívja össze. 

(3)    Az Oktatási Bizottság részére véleményezésre megküldött előterjesztések elektronikus elérésének címeit, vagy csatolt fájlban a teljes dokumentumot a Bizottság tagjai részére a Bizottság titkára küldi meg a tagok e-mail címére az ülést megelőzően legalább három nappal. 

(4)    Az előterjesztést az előterjesztőknek elektronikus formában, az Oktatási Bizottság ülése előtt legalább négy nappal korábban kell a Bizottság titkára e-mail címére eljuttatni. 

(5)    A bizottsági ülésre szóló, a napirend megjelöléssel elkészített meghívó, valamint az előterjesztések Bizottság tagjai részére történő eljuttatásáról a Bizottság titkára gondoskodik. 

(6)    Az Oktatási Bizottság ülését akkor tartja meg, ha a tagok több, mint fele jelen van. A Bizottság ülésein jelenléti lista készül, amelyet a Bizottság titkári feladatait végző szervezeti egység kezel. 

(7)    Az Oktatási Bizottság az előterjesztéseket érintő, az ülésen kialakított bizottsági véleményről, állásfoglalásról, valamint módosító javaslatról szavaz. A Bizottság tagjai az ülésen szavazhatnak, ugyanakkor egyes kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül, írásos, vagy a Bizottság elnöke által jóváhagyott formában, elektronikus úton is szavazhatnak. 

(8)    Az Oktatási Bizottság üléséről készített emlékeztető tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az ülésen elhangzott témák megnevezését, az egyes ügyekben hozott bizottsági véleményt, állásfoglalást, módosító javaslatot, valamint a kérdésekben a szavazatok számát. 

(9)    Az emlékeztető azt a véleményt, állásfoglalást, illetve javaslatot tartalmazza, amelyet a Bizottsági ülésen jelenlévők több, mint a fele szavazatával elfogadott. 

(10)    Az emlékeztetőbe a bizottság bármely tagja kérésére a többségi véleménytől eltérő külön vélemény, állásfoglalás, módosító javaslat is bekerülhet. 

(11)    A módosító javaslat a 9/2006. (július10.) számú Rektori Utasításhoz mellékelt minta szerinti formában is elkészül. 

(12)    Az emlékeztetőt a Bizottság titkára készíti el és írja alá, a Bizottság elnöke hagyja jóvá és hitelesíti. 

(13)    Az emlékeztetőt, valamint a módosító javaslatot elektronikus formában legkésőbb Szenátus ülése előtt négy nappal a Bizottság titkára juttatja el a Rektori Titkárságnak. 

(14)    A Bizottsági ülésről készített emlékeztetőt a Bizottság titkári feladatait végző szervezeti egység honlapján kell elérhetővé tenni. Erről a Bizottság titkára gondoskodik. 

4. §. 

Záró rendelkezés

 (1)    Az Oktatási Bizottság jelen ügyrendjét 2010. október 19-i ülésén elfogadta. 

Budapest, 2010 . október 19. 

 Dr. Szoboszlai Mihály s.k. 
egyetemi docens 
az Oktatási Bizottság elnöke